NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM XE

Hiện có 04 loại hình thức bảo hiểm mà Quý khách có thể tham gia

1. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe (Tính bắt buộc)

Loại hình này tất cả cá nhân , tổ chức sở hữa xe tại Việt Nam phải tham gia theo qui định của nhà nước.

Người tham gia bảo hiểm này sẽ được Công ty bảo hiểm thanh toán số tiền mà bộ phải bồi thường theo Luật dân sự về những thiệt hại đã gây ra cho người thứ ba và hành khách trên xe theo hợp đồng vận chuyển do việc sử dụng xe cơ giới gây ra

2.Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe đối với hàng hóa trên xe .

3. Bảo hiểm người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe.

4.Bảo hiểm vật chất xe (Tính tự nguyện).

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường những thiệt hại vật chất xe gây ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong các trường hợp đâm va, lật đổ, hỏa hoạn, cháy nổ, những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên (bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, mất toàn bộ xe).

Dịch vụ khác